Konu Başlıkları » Sosyal Bilimler - Fen - Teknoloji


Türkçe İngilizce
Amino asit dizisi Amino acid sequence
Amino asitler Amino acids
Amino bileşikleri Amino compounds
Amino grupları Amino groups
Amonyak, Gübre olarak Ammonia as fertilizer
Amnezi Amnesia
Af Amnesty
Uluslararası Af Örgütü Amnesty International
Amorium (Eskiçağ kenti) Amorium (Extinct city)
Şekilsiz yarı iletkenler Amorphous semiconductors
Şekilsiz maddeler Amorphous substances
Amortisman Amortization
Amortisman kesintisi Amortization deductions
Amfibiler Amphibians
Amfitiyatrolar Amphitheaters
Amplifikatörler (Elektronik) Amplifiers (Electronics)
Amplifikatörler, Ses bkz. Ses amplifikatörleri Amplifiers, Audio see Audio amplifiers
Amplifikatörler, Radyo frekansı Amplifiers, Radio frequency
Amsterdam (Hollanda) Amsterdam (Netherlands)
Amstrad Mikrobilgisayar Amstrad Microcomputer