Konu Başlıkları » Tıp - Eczacılık - Diş Hekimliği


Türkçe İngilizce
Genetik Müdahale bkz. Gen Mühendisliği Genetic Intervention see Genetic Engineering
Genetik İşaretleyiciler Genetic Markers
Genetik Olaylar Genetic Phenomena
Hastalığa Genetik Yatkınlık Genetic Predisposition to Disease
Genetik İşlemler Genetic Processes
Genetik Tarama Genetic Screening
Genetik Teknikler Genetic Techniques
Genetik Test Genetic Testing
Genetik Toksisite Testleri bkz. Mutajenite Testleri Genetic Toxicity Tests see Mutagenicity Tests
Genetik Transkripsiyon Genetic Transcription
Genetik Vektörler Genetic Vectors
Genetik Genetics
Genetik--Metotlar bkz. Genetik Teknikler Genetics--Methods see Genetics Techniques
Genetik, Davranışsal Genetics, Behavioral
Genetik, Biyokimyasal Genetics, Biochemical
Genetik, İnsan bkz. Genetik, Tıbbi Genetics, Human see Genetics, Medical
Genetik, Tıbbi Genetics, Medical
Genetik , Mikrobik Genetics, Microbial
Genetik, Moleküler bkz. Genetik, Biyokimyasal Genetics, Molecular see Genetics, Biochemical
Genetik, Nüfus Genetics, Population