Konu Başlıkları » Tıp - Eczacılık - Diş Hekimliği


Türkçe İngilizce
Atlanto-Okspital Eklem Atlanto-Occipital Joint
Atrium Kasılması Atrial Fibrillation
Dikkat Attention
Dikkat Eksikliği ve Yıkıcı Davranış Bozuklukları Attention Deficit and Disruptive Behavior Disorders
Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Attention Deficit Disorder with Hyperactivity
Tutum Attitude
Sağlık Personeli Tutumu Attitude of Health Personnel
Ölüme Tavır Attitude to Death
Sağlık Tutumu Attitude to Health
Odyometri, Uyarılmış Cevap Audimetry, Evoked Response
Odyoloji Audiology
Odyometri Audiometry
Görsel-işitsel Yardımcı Araçlar Audiovisual Aids
İşitme Korteksi Auditory Cortex
İşitme Siniri
bkz. Koklear Sinir
Auditory Nerve
see Cochlear Nerve
İşitme Yolları Auditory Pathways
İşitme Algısı Auditory Perception
İşitme Protezleri bkz. Koklear İmplant Auditory Prosthesis see Cochlear Implant
Otistik Bozukluk Autistic Disorder
Otoanaliz Autoanalysis