Konu Başlıkları » Tıp - Eczacılık - Diş Hekimliği


Türkçe İngilizce
Kranyofasiyel Disostoz Craniofacial Dysostosis
Kranyomandibüler Bozukluklar Craniomandibular Disorders
Kranyosinostoz Craniosynostoses
Kranyotomi Craniotomy
Yaratıcılık Gücü Creativeness
Kreozot Creosote
Kresoller Cresols
Ceza Hukuku Criminal Law
Suçlu Psikolojisi Criminal Psychology
Kriz Girişimi Crisis Intervention
Kritik Bakım Critical Care
Kritik Hastalık Critical Illness
Kritik Yollar Critical Pathways
Crohn Hastalığı Crohn Disease
Hastane Enfeksiyonu Cross Infection
Kültürlerin Karşılıklı İncelenmesi Cross-Cultural Comparison
Diş Kronu ve Köprüleri bkz. Kronlar Crown and Bridgework see Crowns
Kronlar Crowns
Dondurarak Saklama Cryopreservation
Kriyocerrahi Cryosurgery