Koleksiyon Geliştirme (Kütüphane Kaynak Sağlama) Kuralları

 

Kütüphane koleksiyon geliştirme politikası, Üniversitenin eğitim, öğretim, araştırma alanları ve kültürel ihtiyaçları doğrultusunda belirlenir. Kütüphane koleksiyonu kitap, dergi, tez gibi basılı materyaller ile DVD, CD, film vb. görsel - işitsel materyal ve elektronik kaynaklardan oluşur. Koleksiyon, belirlenen ilkelere göre, satın alma ve bağış yoluyla oluşturulur ve geliştirilir.

Gazi Üniversitesi Kütüphanesi’nin yayın seçim ilkeleri aşağıda belirtildiği gibidir:

  • Seçilecek kaynaklar, Üniversite’de verilen tüm eğitim - öğretim alanları ile yapılan araştırmaları destekleyici düzey ve nitelikte olmalıdır. 
  • Seçimde, koleksiyonun kullanıcıya (akademik personel / öğrenci) oranı arasındaki denge korunmalı, güncel bilgiyi içermesine dikkat edilmelidir. 
  • Koleksiyon, kullanıcıların bilgi gereksinimlerini karşılayacak şekilde konu, dil ve tür açısından yeterli çeşitlilikte olmalıdır. 
  • Kullanıcıların kültürel gelişimlerini ve ders dışı zamanlarını da değerlendirmelerini sağlayacak, düzeylerine uygun edebi ve kültürel eserler bulundurulmalıdır. 
  • Öğretim elemanlarının, eğitim – öğretim ve araştırma faaliyetleri için önerdikleri kaynakların alımına, koleksiyon bütünlüğü ve gereksinimler doğrultusunda öncelik verilir. 
  • Satın alınan, abone olunan ve/veya açık erişimli elektronik kaynakların seçiminde de aynı esaslar dikkate alınır. 

 

 1. Satın Alma

 

 • Üniversite mensuplarının yayın istekleri, yazılı olarak ve / veya Kütüphane web sayfasında bulunan form aracılığı ile Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığına iletilir. Bu istekler, o yıla ait bütçe olanakları çerçevesinde karşılanır.
 • Akademik Birimlerin kendi alanlarına yönelik toplu yayın istekleri, yazılı ve Bölüm Başkanı  /  Dekan onaylı olarak Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığına iletilir. Bu istekler o yıla ait bütçe olanakları çerçevesinde sağlanır.
 • Kütüphaneciler tarafından izlenen yeni yayınlar, o yıla ait bütçe olanakları çerçevesinde sağlanır.

 

 1. Bağış İlkeleri

 

 • Gazi Üniversitesi ile diğer Yükseköğretim Kurumları arasında, eğitim-öğretimi desteklemek, araştırmalara katkıda bulunmak ve kullanıcıların kültürel gereksinimleri doğrultusunda Kütüphane koleksiyonunu geliştirmek amacı ile yayın bağışı yapılabilir.  
 • Gazi Üniversitesi Kütüphanesi, yayın seçim ilkelerine bağlı kalmak koşulu ile bağış yayın kabul eder.
 • Yayın Seçim İlkelerinde belirtilen genel esaslar, bağış olarak sağlanan bilgi kaynakları için de geçerlidir.
 • Alınan bağışlar karşılığında herhangi bir ücret veya ödül verilmesi söz konusu değildir.
 • Herhangi bir kişi tarafından birden fazla materyal içeren bir koleksiyonun bağışlanması söz konusu olduğunda Gazi Üniversitesi Kütüphanesi bu yayınlar arasında seçim yapma ve yayın seçim ilkeleriyle bağdaşmayan kaynakların ayıklanması hakkına sahiptir.
 • Rektörlük Makamı ya da Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığınca bağışta bulunan kurum veya kişiye “Bağış Yayın Sözleşme Formu” doldurulup verilir; teşekkür mektubu yazılır; ayrıca kim tarafından ve ne zaman bağışlandığına dair bilgiler yayına kaydedilir.
 • Süreli yayınların bağış olarak kabul edilebilmesi için yayının koleksiyon bütünlüğüne uygunluğu dikkate alınır.
 • Çok ciltli eserler cilt bütünlüğü oluşturuyorsa kabul edilir.
 • Fotokopi yayınlar, bandrolü olmayan yayınlar ve fiziksel açıdan kötü durumdaki yayınlar bağış olarak kabul edilmemektedir.
 • Materyalin koleksiyonda nereye yerleşeceğine ve nasıl ulaşılabileceğine karar verme yetkisi Kütüphaneye aittir.
 • Kütüphane koleksiyonu için uygun görülen bilgi kaynakları, diğer bilgi kaynakları için yapılan işlemlere tabi tutularak koleksiyona eklenir.
 • Bağışlanan yayınların Kütüphane demirbaşına girişi yapıldığında, “Taşınır İşlem Fişi” düzenlenir.
 • Daire Başkanlığı, özel ya da tüzel kişilere, koleksiyon bağışı yapması için başvurabilir.
 • Daire Başkanlığı, uygun gördüğü takdirde bağış olarak kabul ettiği yayınları başka bir Kütüphaneye (kuruma) bağışlama hakkına sahiptir.

 

Koleksiyona alınmayacak nitelikteki bilgi kaynaklarına ilişkin esaslar:

 

Aşağıda sayılan nitelikteki kaynaklar, bir Üniversite Kütüphanesinin koleksiyonunda bulunmasının uygun olmaması nedeniyle bağış için kabul edilmez: 

 

 • Kopya ile çoğaltılmış materyaller
 • Kitap bölümü ve dergilere ait makalelerin ayrı baskıları
 • Fiziksel durumu uygun olmayan ve yıpranmış yayınlar
 • Devamlılığı sağlanamayan süreli yayınlar
 • Kütüphane koleksiyonunda mevcut olan yayınlar (çok kullanılan yayınlar hariç)
 • Cilt bütünlüğü sağlanamayan çok ciltli eserler
 • Sınavlara hazırlık kitapları (KPSS, ALES, TUS vb.)
background image