Misyon - Vizyon

Gazi Üniversitesi;

Misyon

Üniversitemiz temel değerleri doğrultusunda bireyler yetiştirmek; araştırmalar yoluyla evrensel düzeyde fikir, bilgi, bilim, teknoloji ve hizmet üreterek toplumsal sorunların çözümüne ve hayat boyu öğrenme sürecine katkıda bulunmaktır.

Vizyon

Uluslararası düzeyde bilim, teknoloji ve sanatta, girişimci ve öncü bir üniversite olmak.

Temel Değerler

Gazi Üniversitesi, Cumhuriyet’in öncü öğretmenlerini yetiştiren ilk eğitim kurumunu bünyesinde barındırmanın onuru ve araştırma üniversitesi olmanın sorumluluğuyla;

► Eğitim ve Araştırmada Öncü

Evrensel bilime ve millî kültürün oluşmasına katkı sağlayan öğrenme ve araştırma isteğini teşvik eden yüksek akademik niteliği,

► Kalite Odaklı

Kurum kültürüne uygun olarak; eğitim-öğretim, araştırma ve toplumsal hizmet alanlarında çağın gerek ve ihtiyaçlarına göre sürekli iyileştirme faaliyetlerini sürdürmeyi,

► Katılımcı

Kurumsal karar verme süreçlerini iç ve dış paydaş katılımı sağlayarak yürütmeyi,

► Çevreye Duyarlı

Ürün ve hizmetleri geliştirirken ve sunarken çevrenin korunmasına ve iyileştirilmesine özen göstermeyi,

► Sorgulayıcı ve Yenilikçi

Bilimde özgünlüğü arayan; araştırma, eğitim, teknoloji konularındaki gelişmelerde sorgulayıcı, eleştirel, toplumun ve insanlığın gereksinimlerine hizmet edecek yenilikçi çağdaş yaklaşımı,

► İnsana ve Topluma Karşı Sorumlu

Millî değerleri sahiplenmeyi merkeze alan, her türlü görüş ve düşüncenin barış ve hoşgörü içinde dile getirilebildiği; farklılıkların zenginlik olarak görüldüğü, her türlü ayrımcılığa karşı çıkan evrensel yaklaşımı; üretilen bilgi, teknoloji ve hizmeti iç ve dış paydaşlar aracılığı ile toplum yararına sunmayı,

► Liyakat ve Etik Değerlere Bağlı

Evrensel, bilimsel, akademik ve mesleki etik değerleri merkeze almayı; başarıyı, yeteneği, çalışmayı ve çabayı yüceltmeyi; seçim ve değerlendirmelerini yetkinlikler temelinde ve nesnelliği gözeterek gerçekleştirmeyi,

► Kurumsal Aidiyeti Yüksek

Mensubu olmakla gurur duyulan ve bunun sorumluluğunu taşıyabilen bir kurum olmayı,

► Tarih ve Kültürüne Bağlı

Tarihî, kültürel, millî ve manevi değerlere karşı duyarlı bir yaklaşıma sahip olmayı,

► Bölgesel ve Küresel Sorumluluklarının Farkında

Sahip olduğu birim ve insan kaynaklarıyla ülkenin fiziki, ekonomik, stratejik ve sosyal şartlarına, yakın coğrafya ve dünya sorunlarına duyarlı olmayı ve çözüm üretebilmeyi kendine temel değerler olarak benimser.

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı;

Misyon

Gazi Üniversitesi’nin eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerini desteklemek amacıyla, iç ve dış paydaşların katılımları ile ihtiyaç ve beklentileri belirleyerek kullanıcılarının bilgi ve belge gereksinimini karşılamayı ilke edinmiş; mesleki, bilimsel ve teknolojik değişim ve gelişmeler ışığında kendisini ve hizmetlerini sürekli iyileştiren bir bilgi merkezi olarak, çağdaş ve evrensel boyutta bilgi erişim hizmeti vermektir. 

Vizyon

Gazi Üniversitesi’nin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma ve geliştirme çalışmalarını destekleyen; kullanıcıların her türlü bilgi gereksinimini karşılayan, ulusal ve uluslararası ölçekte tanınırlığı olan bir bilgi belge merkezi olmaktır.

İlkeler

Üniversitemizin temel değerlerine sahip bilgi hizmetlerinin gerektirdiği:

Kurumsal

 • Kaliteli hizmet anlayışı,
 • Hedef kitle memnuniyeti (kullanıcı memnuniyeti odaklı),
 • İşbirliğine açık olmak,
 • Yönetimde katılımcılık ve şeffaflık,
 • Tarafsızlık,
 • Dürüstlük– güvenilirlik,
 • İstikrarlı ve istekli,
 • Düşünce özgürlüğüne saygılı,
 • Meslek etiğine uygun,
 • Paylaşımcı,
 • Kaynakların etkin kullanımı ve hedeflere ulaşmak, Kurum kültürüne sahip.

Personel

 • Özverili,
 • Sorumluluk bilinci taşıyan,
 • Ekip ruhuna ve iş disiplinine sahip,
 • Yönetimde katılımcı ve şeffaf, İdealist

Süreç

 • Teknolojik gelişmeleri takip eden,
 • Bilgi ve bilimin evrenselliğine inanan,
 • Çalışanların gelişmesi ve iyi bir şekilde hizmet vermesi için uygun ortam ve olanak sağlayan, değişime açık olan.

background image